Unia Europejska - Projekty

Deklaracja dostępności | Przedszkole Publiczne w Gołkowicach

Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Przedszkola Publicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach

Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach opublikowanej pod adresem https://pp-golkowice.godow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-08-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem dostępności,
 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych ze standardem,
 • Brak treści alternatywnej dla części plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć,
 • Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne ponieważ pochodzą od innych instytucji i opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w danej instytucji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Udogodnienia

 • Dedykowany kontrast dla dostępności,
 • Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 • Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
 • Możliwość przejścia do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:
 1. Przejście do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 2. Przejście do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 3. Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 4. Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 5. Przejście do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
 • Strona internetowa skaluję się szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,
 • Elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,
 • Możliwość zatrzymywania, wznowienia wyświetlanych informacji w przewijanych sliderach,
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych,
 • Do plików multimedialnych dołączono napisy oraz audiodeskrypcję.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Jolanta Pękała, przedszkole@ppgolkowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 472 70 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola Publicznego, ul. piotrowicka 3a, 44-341 Gołkowice

Opis dostępności wejścia do budynku
Główne wejście do budynku znajduje się od strony wjazdu na teren przedszkola. Dodatkowe wejścia znajdują się z boku od strony południowej, po prawej stronie od wejścia głównego oraz z tyłu budynku od strony północnej. Do głównych drzwi wejściowych prowadzi szeroki podjazd. Do wejść prowadzą pochylnie.

Wejście główne do budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych Wejście z boku z parkingiem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych Wejście z tyłu z podjazdem dla niepełnosprawnych

Opis dostępności pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind
Budynek jest jednokondygnacyjny, parterowy. Wszystkie pomieszczenia - hol, szatnia, sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe i prowadzące do nich korytarze znajdują się na parterze. Przestrzeń komunikacyjna budynku wolna jest od barier poziomych. Budynek nie posiada schodów oraz windy. W holu znajduje się ogólnodostępna toaleta.

Opis dostosowań
Ogólnodostępna toaleta w holu dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych i wyposażona w system przywoławczy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Breille'a, systemu FM. Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Hol z wejściem do toalety dla osób niepełnosprawnych

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
Przed budynkiem przy głównym wejściu od strony południowej znajduje się parking z wydzielonymi miejscami - 22 miejsca. Przy wejściu z boku budynku od strony południowej znajduje się wydzielony parking dla osób niepełnosprawnych - 4 miejsca parkingowe. Dodatkowe miejsca parkingowe znajdują się z boku budynku od strony zachodniej - 10 miejsc.

Parking główny na 22 miejsca parkingowe Parking dla niepełnosprawnych z boku budynku na 4 miejsca parkingowe Parking dodatkowy z boku budynku na 10 miejsc parkingowych

Wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika
Do budynków można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Gołkowicach ul. Piotrowicka 3A, gdzie pomocy w tłumaczeniu udzieli przeszkolony pracownik. Zgłoszenia można dokonywać poprzez kontakt e-mail, telefoniczny bądź drogą pocztową.

Budynek Przedszkola Publicznego, ul. Stanisława Staszica 1, 44-341 Gołkowice

W budynku nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, nie znajduje się w nim administracja przedszkola. Pełni jedynie rolę formalnej siedziby Przedszkola Publicznego w Gołkowicach do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

do góry