Deklaracja dostępności | Przedszkole Publiczne w Gołkowicach

Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola Publicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach

Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej, dostępnej pod adresem URL: https://pp-golkowice.godow.pl

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Raport z wynikami.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej w dalszej części deklaracji.

Strona internetowa została zaprojektowana w oparciu o kryteria sukcesu wymienione w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

Przedszkole Publiczne dołożyło wszelkich starań aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązującymi normami oraz dobrymi praktykami.

Treści niedostępne

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0,
 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.0,
 • Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć.

Udogodnienia

 • Dedykowany kontrast dla dostępności,
 • Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 • Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
 • Możliwość przejścia do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:
 1. Przejście do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 2. Przejście do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 3. Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 4. Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 5. Przejście do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
 • Strona internetowa skaluję się szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,
 • Elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,
 • Możliwość zatrzymywania,wznowienia wyświetlanych informacji w przewijanych sliderach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Jolanta Pękała, przedszkole@ppgolkowice.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 472 70 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia przez Podmiot Publiczny powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o dostępności architektonicznej

Budynek Przedszkola Publicznego, ul. piotrowicka 3a, 44-341 Gołkowice

Opis dostępności wejścia do budynku
Główne wejście do budynku znajduje się od strony wjazdu na teren przedszkola. Dodatkowe wejścia znajdują się z boku od strony południowej, po prawej stronie od wejścia głównego oraz z tyłu budynku od strony północnej. Do głównych drzwi wejściowych prowadzi szeroki podjazd. Do wejść bocznych prowadzą pochylnie.

Wejście główne  Wejście z boku z parkingiem dla osób niepełnosprawnych  Wejście z tyłu

Opis dostępności pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind
Budynek jest jednokondygnacyjny, parterowy. Wszystkie pomieszczenia - hol, szatnia, sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe i prowadzące do nich korytarze znajdują się na parterze. Budynek nie posiada schodów oraz windy. W holu znajduje się ogólnodostępna toaleta.

Opis dostosowań
Ogólnodostępna toaleta w holu dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych i wyposażona w system przywoławczy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla. Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Hol z wejściem do toalety dla niepełnosprawnych

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
Przed budynkiem przy głównym wejściu od strony południowej znajduje się parking z wydzielonymi miejscami (22 miejsca). Przy wejściu z boku budynku od strony południowej znajduje się wydzielony parking dla osób niepełnosprawnych (4 miejsca parkingowe). Dodatkowe miejsca parkingowe znajdują się z boku budynku od strony zachodniej (10 miejsc).

Parkin główny na 22 miejsca parkingowe  Parking dla niepełnosprawnych z boku budynku na 4 miejsca parkingowe.  Parking dodatkowy z boku budynku na 10 miejsc parkingowych

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Gołkowicach ul. Piotrowicka 3A, gdzie pomocy w tłumaczeniu udzieli przeszkolony pracownik. Zgłoszenia można dokonywać poprzez kontakt e-mail, telefoniczny bądź drogą pocztową.

Budynek Przedszkola Publicznego, ul. Stanisława Staszica 1, 44-341 Gołkowice

W budynku nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, nie znajduje się w nim administracja przedszkola. Pełni jedynie rolę formalnej siedziby Przedszkola Publicznego w Gołkowicach.

do góry