Unia Europejska - Projekty

Projekty

Logo projektów unijnych

Projekt pt. "Szansa na lepszy rozwój i równy start dla każdego - utworzenie nowej grupy przedszkolnej z rozszerzeniem oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków w Gołkowicach"

Czas realizacji: 01.07.2020 r. - 30.08.2021 r.
Wartość projektu: 599 470,75 zł 
Wkład Funduszy Europejskich: 509 550,13 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 32 nowych miejsc w przedszkolu oraz zapewnienie dostępu do specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Gołkowicach w tym dla 5 dzieci (3K i 2M) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do VIII 2021, łącznie dla 164 przedszkolaków (84DZ i 80CH). Zajęcia podstawy programowej realizowane będą w okresie od IX 2020 do VIII 2021 (1 miesiąc dyżur wakacyjny, bezpośrednie wsparcie dla dzieci 12 miesięcy) wraz ze specjalistycznymi zajęciami dodatkowymi.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 • Zajęcia arteterapii: 2 gr. po 25 os/gr. (1h/tyg./gr.) - 38 godz. na gr. - łącznie 76h.
  Zajęcia arteterapii - jako środki oddziaływania terapeutycznego na dziecko wykorzystane zostaną trzy rodzaje sztuki plastykoterapia, muzykoterapia i teatroterapia. Poprzez rozwijanie własnych działań twórczych, kreatywności dziecko bezpiecznie uwalnia emocje i odczucia związanym aktualnym stanem psychicznym. Wyrażanie myśli i przeżyć za pomocą postaci, ról, w które dziecko się wciela umożliwia odreagowanie emocji i napięć tłumionych i trudnych do wyrażenia w codziennych sytuacjach. Muzyka rozwija u dzieci umiejętność twórczego myślenia i działania, wyrażanie ekspresji, a także doskonalenie wyobraźni, pamięci i uwagi. Plastykoterapia wspiera przede wszystkim rozwój kompetencji intra i interpersonalnych. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Wpływa to sprawniejszy przebieg procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka. Zajęcia opierają się na stymulacji wszystkich zmysłów. Wpływają na budowanie świadomości ciała i przestrzeni, rozwój mowy, usprawnienie ruchowe. Stosowanie terapii z wykorzystaniem sztuki szeroko pojętej wywołuje korzystne zmiany w zachowaniu i postawie dzieci wobec siebie i innych. Działania twórcze podejmowane przez dziecko sprzyjają również kształtowaniu poczucia własnej wartości; rozwijają też koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność. Podczas wykonywania prac dzieci ćwiczą motorykę małą, doskonaląc umiejętności manualne. Towarzyszące procesowi tworzenia ruchy, mimika, gesty rozładowują wewnętrzne napięcia dziecka. Dzięki zajęciom arteterapii kształtowały się będą u uczestników kompetencje społeczne takie jak: rozumienie innych, porozumiewanie się , tworzenie więzi współpraca oraz umiejętności zespołowe. W zależności od tego jaki rodzaj sztuki zastosujemy podczas zajęć możemy wpływać na różne obszary emocjonalności dziecka. Arteterapia poprzez swoją różnorodność wpływa na rozwój osobisty dziecka, a także pozwala na nieustanną ewolucję i przebudowę osobowości.

 • Zabawy kreatywno - ruchowe - profilaktyka wad postawy zajęcia: 2 gr. po 25 os/gr. (1h/tyg./gr.) - 38 godz. na gr. - łącznie 76h.
  Zabawy kreatywno - ruchowe - profilaktyka wad postawy zajęcia, które służyć będą profilaktyce wad postawy i korygowaniu złych nawyków ruchowych. W ramach zadania opracowany zostanie program ćwiczeń i zabaw kreatywnych dostosowany do grupy dzieci, w której odbywają się zajęcia. Ćwiczenia dobierane i korygowane będą indywidualnie w zależności od zweryfikowanych podczas zajęć potrzeb. Ponadto zajęcia będą zawierały elementy zabaw kreatywno - ruchowych służących profilaktyce odnoszącej się do utrzymywania odpowiedniej postawy ciała dziecka. Czas realizacji zajęć terapeutycznych podyktowany został koniecznością objęcia kompleksowym wsparciem dzieci ze zdiagnozowanymi problemami i potrzebami.

 • Terapia ręki: 2 gr. po 25 os/gr. (1h/tyg./gr.) - 38 godz. na gr. - łącznie 76h.
  Terapia ręki - celem terapii jest usprawnienie „motoryki małej” tj. precyzyjnych ruchów dłoni oraz palców oraz stymulacja opuszków palców poprzez dostarczenie odpowiednich bodźców dotykowych. Poprzez dotyk dziecko poznaje różne kształty faktury, temperaturę, konsystencję tworzyw oraz uczy się odróżniać przedmioty, osoby, zwierzęta. Ćwiczenia i zabawy przeprowadzone w trakcie terapii ręki mają rozwijać sprawność ruchową dłoni dziecka, kształtować chwyt oraz koordynację pomiędzy dłonią prawą i lewą. Stymulacja dłoni pobudza pośrednio ośrodek mowy w mózgu stąd też sprawność ręki wpływa na rozwój mowy. Terapia poprawia także jakość chwytu, wzmacnia koncentrację i koordynację wzrokowo - ruchową oraz przekraczanie linii środka ciała. Efekty terapii determinują gotowość szkolną dziecka i jego funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym. Przekłada się ona na prawidłowy rozwój społeczny, co zapobiega alienacji dziecka w środowisku rówieśników.

 • Gimnastyka twórcza R. Labana z elementami ruchu rytmiczno - muzycznego K. Orff’a: 2 gr. po 25 os/gr. (1h/tyg./gr.) - 38 godz. na gr. - łącznie 76h.
  Gimnastyka twórcza R. Labana z elementami ruchu rytmiczno - muzycznego K. Orff’a - zajęcia ukierunkowane na wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci. Zajęcia rytmiki i tańca wpływają na rozwój mowy, myślenia, zapamiętywania, analizy i syntezy. Kształtują świadomy ruch, oddech, ćwiczą koncentrację uwagi i orientację w przestrzeni oraz szybką reakcję na określone polecenia. Ćwiczenia wpływają na rozwój zdolności intelektualnych i reakcji psychosomatycznych. Wprowadzenie metod niekonwencjonalnych w edukacji przedszkolnej umożliwia oddziaływanie jednocześnie na wiele funkcji psychofizycznych, m.in. rozwój logicznego i twórczego myślenia, doskonalą także umiejętności społeczne i rozwijają inteligencję emocjonalną. Zajęcia wspomagają rozwój psychoruchowego dzieci w wieku 3-6 lat, tj. wpływają na rozwój mowy, myślenia, zapamiętywania, analizy i syntezy. Metody te wychodzą naprzeciw dziecięcej potrzebie poznawania, doświadczania otaczającego świata, radosnego tworzenia, wesołej zabawy, aktywności ruchowej, kontaktu z rówieśnikami i poczucia bycia ważną częścią grupy.

 • Zajęcia terapii integracji sensorycznej: 4 gr. - 1h x 4gr. x 38tyg.=152h dla 3 DZ i 2 CH (jedna grupa 2 osoby, trzy grupy po 1 osobie).
  Zajęcia terapii sensorycznej - zajęcia wpływające na poprawę funkcjonowania dzieci w otoczeniu. Działania ukierunkowane będą na rozwijanie procesów poznawczych oraz funkcji spostrzeżeniowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych). Zajęcia prowadzone będą w oparciu o terapię integracji sensorycznej tj. zawierającej elementy zabawy ukierunkowanej pod okiem nauczyciela - specjalisty. Wprowadzona zostanie gama aktywności dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka. Terapia SI to przede wszystkim wyzwolenie konkretnych reakcji sensorycznych dla poprawy integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała. Każde dziecko posiada swoją wrażliwość sensoryczną (nadwrażliwość wzrokowa, słuchowa, węchowa, dotykowa, potrzeba większej aktywności ruchowej), która warunkuje prawidłowy rozwój wszystkich połączeń nerwowych. Odpowiednie stymulowanie dziecka w wieku, w którym kształtują się połączenia nerwowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu przetwarzania bodźców wpływa na jakość jego życia. Zaprojektowanie oddziaływań w grupie przedszkolnej determinowane jest świadomością roli wpływu rozwoju procesów integracji sensorycznej na zachowanie dziecka. Dzięki kompleksowemu wyposażeniu sali do terapii, stymulacja każdego dziecka będzie indywidualnie dobrana do potrzeb dziecka.

Wsparciem zostanie objęta placówka wychowania przedszkolnego w Gminie Godów zlokalizowanej w woj. śląskim, tj. Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach. Placówka realizuje kształcenie w zakresie podstawy programowej. Diagnoza przeprowadzona w przedszkolu wykazała, że wsparcie może być realizowane w całych grupach dzieci z oddziałów przedszkolnych. Subtelne zróżnicowanie poziomu rozwoju psychoruchowego u dzieci nie determinuje konieczności różnicowania na mniejsze grupy.

Optymalnym środowiskiem dla kształtowania umiejętności społecznych, kształtowania pozytywnego obrazu siebie, poczucia własnej wartości, zdobywania umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji oraz odreagowywania w sytuacjach trudnych jest środowisko, w którym na co dzień funkcjonuje dziecko. Przeprowadzona obserwacja pomogła zdiagnozować deficyty dzieci uczęszczających do przedszkola, dzięki czemu możliwe było określenie odpowiedniego rodzaju dodatkowych zajęć specjalistycznych.

Grupa docelowa wybrana została na podstawie monitoringu braków i potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej i wpisuje się w listę z SzOOP na lata 2014-2020. Diagnoza przygotowana został przez przedszkola i zatwierdzona przez organ prowadzący. Utworzone zostaną nowe miejsca w przedszkolu w Gołkowicach - 32 miejsca, wsparciem łącznie objętych zostanie 164 dzieci (84K i 80M). Grupa docelowa to dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do przedszkola w Gminie Godów - Gołkowice (obszar wiejski na terenie woj. śląskiego). Obejmuje ona grupę dzieci, których rodzice zgłaszali potrzebę zapewnienia miejsca w placówce wychowania przedszkolnego i dostępu do specjalistycznych zajęć dodatkowych, w tym 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Informacja o rekrutacji do projektu ze względu na zamknięty charakter grupy docelowej zostanie upubliczniona na stronie www przedszkola uwzględniająca wytyczne WCAG 2.1 oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń. Jednocześnie zostanie stworzona możliwość dodatkowego naboru dzieci, u których stwierdzi się potrzebę takiego wspomagania, na podstawie przeprowadzonych badań, już w trakcie realizacji projektu.

Rekrutacja w roku 2020/2021 do projektu odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poniżej dokumenty do pobrania.

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Formularz zgłoszeniowy - dziecko PP Gołkowice.pdf 0.9MB pobierz Plik: Formularz zgłoszeniowy - dziecko PP Gołkowice.pdf
pdf Formularz zgłoszeniowy - zajęcia dodatkowe PP Gokowice.pdf 1.07MB pobierz Plik: Formularz zgłoszeniowy - zajęcia dodatkowe PP Gokowice.pdf
pdf Oświadczenie PP Gołkowice.pdf 476.61KB pobierz Plik: Oświadczenie PP Gołkowice.pdf
do góry